Namnet på utlysningen

Kvinnornas vetenskapsstiftelses forskningsunderstöd

Finansiär

Beskrivning

Stiftelsen stöder utbildning av kvinnliga forskare, främjar kvinnliga forskares forskningsverksamhet samt hjälper till att bekantgöra forskningsresultat som har särskild betydelse för kvinnor. År 2018 understöds slutförande av doktorsavhandling inom följande vetenskapsområden: Agronomi- och forstvetenskaper, Samhällsvetenskaper (Mera information om klassificeringen av vetenskapsområden, se https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=38502967 ) Förutsättning för att få stipendium är att:

1) Stipendiet används för att slutföra doktorsavhandling.
2) Forskningens ämnesområde är mansdominerat, forskningen handlar om kvinnor eller tillämpar ett kvinnoperspektiv i sina analyser.
3) Forskningsprojektet har klara problemställningar, en realistisk tidsplan och rimlig budget.
4) Om sökanden har fyllt 35 år, önskas att hon/han bifogar en beskrivning av orsakerna till de karriärhinder som fördröjt studierna. En ålder över 35 utgör inget hinder för att få stipendium.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter på websidan: http://www.naistentiedesaatio.fi/stipendier.htm