Namnet på utlysningen

Ansökan om statsunderstöd till forskningsprogrammet om hotade och bristfälligt kända arter och naturtyper

Finansiärernas webbsida

http://www.ym.fi

Beskrivning

Miljöministeriet tar emot ansökningar om understöd för åren 2021–2022 till forskningsprogrammet om hotade och bristfälligt kända arter och naturtyper. Ansökningarna till projekten ska gälla arter, grupper av arter eller naturtyper om vilka det finns forskningsdata som kan tillämpas i hotbedömningar av arter eller naturtyper eller i det praktiska naturvårdsarbetet.

Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma från ministeriets synpunkt. Understöden betalas med anslag under miljöministeriets moment 35.01.01 (Miljöförvaltningens omkostnader). För verksamhet som avses i denna utlysning har reserverats ca 2 000 000 euro för åren 2021 och 2022. Understödet beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag i budgeten. Projektens självfinansieringsandel ska uppgå till minst 5 %. Miljöministeriet beviljar inte understöd för ekonomisk verksamhet. Understödet ska användas inom tiden 1.1.2021–31.12.2022, men projektens verksamhetsperiod får vara kortare.

Understöd kan sökas av universitet, högskolor och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. Om det är fråga om ett konsortium ska projektet ha en huvudsökande. Samarbete också med andra aktörer är tillåtet och önskvärt. Understöd beviljas inte privatpersoner eller statens bokföringsenheter, såsom statliga forskningsanstalter (se dock avsnitt 4.1.3 av utlysningstexten).

Ansökningstiden börjar 18.9.2020 och slutar 30.10.2020 kl. 16:15. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid beaktas inte.

Beslut om understöden fattas i december 2020. Sökandena underrättas skriftligen om beslutet.

De av miljöministeriet beviljade understöden är behovsprövade. Om statsunderstöd föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001) som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandena i samband med dessa. De understöd som avses i utlysning beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen för i ansökan specificerade projekt.

Sökanvisningar

Miljöministeriet kommer att publicera ansökningsförfarandet tillsammans med den fullständiga utlysningstexten på sin webbplats: https://hakulomake.fi/ym/sv/node/72

Ansökningstiden

18.09.2020 - 30.10.2020

Kontaktuppgifter

Joona Lehtomäki, miljöministeriet
tfn 029 5250016
joona.lehtomaki(at)ym.fi

Ämnesområden