Rahoitushaun nimi

Uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaku

Rahoittajan www-sivut

http://www.ym.fi

Kuvaus

Ympäristöministeriö ottaa vastaan avustushakemuksia vuosille 2021-2022 osana uhanalaisten ja puutteellisesti tunnettujen lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaa. Hankehakemusten tulee koskea lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joihin kohdistuvasta tutkimuksesta on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia.

Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä ministeriön strategisia tavoitteita. Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.01.01 (Ympäristöhallinnon toimintamenot). Hakuilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuosille 2021 ja 2022 varattu noin 2 000 000 euroa. Avustukset myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta myöntää määrärahan talousarvioon. Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n omarahoitusosuutta. Ympäristöministeriö ei myönnä avustuksia taloudelliseen toimintaan. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2021 – 31.12.2022, mutta hankkeiden toimintakausi voi olla lyhyempi.

Avustusta voivat hakea yliopistot, korkeakoulut tai muut vastaavat tutkimustoimintaa harjoittavat yhteisöt. Konsortion ollessa kyseessä hankkeella on oltava yksi päähakija. Yhteistyö muidenkin toimijoiden kanssa on sallittua ja toivottavaa. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä valtion kirjanpitoyksiköille, kuten valtion tutkimuslaitoksille (katso kuitenkin hakuilmoituksen kohta 4.1.3).
Hakuaika alkaa 18.9.2020 ja päättyy 30.10.2020 klo 16:15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Avustuspäätökset tehdään joulukuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Hakuilmoituksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain mukaisina erityisavustuksina hankehakemusten mukaisiin hankkeisiin.

Hakuohjeet

Ympäristöministeriö julkaisee hakuohjeet osana hakuilmoitusta verkkosivuillaan: https://hakulomake.fi/ym/fi/node/72

Hakuaika

18.09.2020 - 30.10.2020

Yhteystiedot

Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö
puh. 029 5250016
s-posti: joona.lehtomaki(at)ym.fi

Hakualat