Name of funding opportunity

Stipendier och understöd

Funding organisation website

http://www.foundationweb.net/nygren/

Description

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse har till ändamål att främja litterär och annan kulturell verksamhet. Enligt stadgarna förverkligas ändamålet ”genom utgivande av stipendier och understöd till författare och andra personer eller organisationer som främjar det finlandssvenska kulturlivet”.

Stipendier och understöd beviljas främst för projektartad verksamhet. Stipendier och understöd utdelas inte för utbildning eller utlandsresor. Stiftelsen prioriterar särskilt utgivning av barn och ungdomslitteratur.

Application guidelines

Stiftelsens styrelse håller möte ca 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Ansökan görs upp i ett nätbaserat ansökningssytem. Ansökan bör registreras via systemet och dessutom skickas den undertecknade ansökan inklusive bilagor till stiftelsen per post. Endast undertecknad ansökan tas upp till behandling. Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Länk till ansökningssystemet: https://nygren.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx

Application period

Continous call

Contact information

Ansökningsärenden:
Virve Valkama
e-mail: virve.valkama(at)nordea.com

Categories