Name of funding opportunity

Stipendier och understöd

Funding organisation website

http://www.kulturstiftelsen.ax

Description

Ålands kulturstiftelse delar årligen ut stipendier och understöd för forskning och kulturell verksamhet och för medicinsk forskning. För mera detaljerad information om våra olika fonder se webbsidan http://www.kulturstiftelsen.ax/.

Application guidelines

För forskning och kulturell verksamhet bör ansökan innehålla uppgifter om planerat projekt, beräknat behov av understöd och kostnadskalkyl samt uppgift om tidigare erhållna understöd och inneliggande ansökningar från annat håll.

För medicinsk forskning bör ansökan åtföljas av forskningsplan, meritförteckning, förteckning över publicerade arbeten och förteckning över de två senaste årens beviljade forskningsunderstöd och ändamål.

Ansökningarna adresseras till Ålands kulturstiftelse r.s., PB 172, 22101 Mariehamn.